REDACCIÓ DE PLECS TÈCNICS

Atenció al Client

Si desitja més informació no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres i amb molt de gust atendrem la seva petició. Tenim tot tipus de serveis personalitzats.

Més informació

REDACCIÓ DE PLECS TÈCNICS

Cada vegada més la demanda dels serveis de d’auditories tècniques tenen com objectiu el determinar el correcte dimensionament del servei, amb independència de la seva naturalesa (neteja o manteniment d’edificis, manteniment viari o de parcs i jardins).

Aquesta informació s’esdevé de capçal importància per poder elaborar els nous plecs tècnics per la futura contractació pública o privada del servei.

Ajuntant els requeriments dels nostres clients, els nostres històrics i, en el cas de gestió publica, el patró que estableixen els diferents departaments elaborem els nous plecs tècnics.

HABITUALMENT ELS PLECS TÈCNICS INCORPOREN ELS SEGÜENTS CONCEPTES:

• Definició de l’abast del futur contracte.

• Requeriments de qualitat per part de l’usuari.

• Gestió pròpia o subcontractada (externalitzat).

• Dimensionament i especificació del mitjans materials necessaris per un correcte desenvolupament del servei.

• Dimensionament econòmic segons preus de mercat amb els recursos suficients per poder assolir la qualitat requerida.

• Seguiment del servei per garantir l’assegurament de la qualitat.

En aquells casos en que els clients ens ho sol·liciten, els nostres advocats redacten els plecs administratius o legals.